Annen informasjon

Ny kommunelov

Fra 1.1.2020 trer ny kommunelov og tilhørende budsjett- og regnskapsforskrift i kraft.

I den forbindelse har foreningen for god kommunal regnskapsskikk utarbeidet nye KRS for kommunal sektor.

Se vedlagte linker for oppdaterte regnskapsstandarder KRS 1 – KRS 4 og KRS 8.

KRS 1 – 4

KRS nr. 8 Leieavtaler – endelig standard