Ansatte i Østfold kommunerevisjon IKS

Jolanta Betker – Konstituert daglig leder / Seksjonsleder regnskapsrevisjon
69 30 76 86
jolb@fredrikstad.kommune.no
Jolanta Betker er registrert revisor, og har en master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. Jolanta har 15 års erfaring som økonomimedarbeider, og 5 år som autorisert regnskapsfører i private selskaper. Hun har jobbet tre år som regnskapssjef i kommunal sektor, og har bred erfaring fra de fleste kommunale tjenesteområder. Hun startet som regnskapsrevisor i Østfold kommunerevisjon i 2008, og har en sentral rolle i planlegging, utførelse og revisjon av regnskapene. Jolanta er seksjonsleder, og oppdragsansvarlig revisor, for regnskapsrevisjon.
 jolanta2
Liv Marit Spydevold – Sekretær
69 30 77 00
limk@fredrikstad.kommune.no
Liv Marit Spydevold har 3-årig utdannelse innen handels- og kontorfaget. Hun har også etterutdanning innen personaladministrasjon og bedriftsøkonomi. Liv Marit har jobbet med skatt og regnskap i kommunal sektor i 8 år, og har 17 års erfaring fra kommunerevisjon.
 liv marit2
Jostein Ek – Kommuneansvarlig for Sarpsborg
69 30 77 01
jostek@fredrikstad.kommune.no
Jostein Ek har fem års høyere utdanning fra Handelshøyskolen BI. Han har en Bachelor-grad innen økonomi og administrasjon, samt gjennomført Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). Fra høsten 2014 er han godkjent statsautorisert revisor. Jostein har to års erfaring fra revisjon i privat sektor og ble ansatt i ØKR i 2010, hvor revisjon av kommuneregnskap har vært hans hovedoppgave.
 jostein2
Madeleine Strandin – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Råde
69 30 76 95
mast@fredrikstad.kommune.no
Madeleine Strandin er utdannet siviløkonom og har jobbet med kommunal revisjon i ØKR siden 1997. Hun har tidligere erfaring fra privat næringsliv. Madeleine har jobbet med både forvaltnings- og regnskapsrevisjon og har erfaring med de fleste av våre oppdragsgivere.
madeleine2
Olga Bronzova – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Rygge
69 30 76 93
olgbro@fredrikstad.kommune.no
Olga Bronzova har en Bachelorgrad innen revisjon og utfører diverse oppgaver innen regnskapsrevisjon for flere av våre oppdragsgivere. Hun har også en Mastergrad som bygningsingeniør. Olga ble ansatt i ØKR i 2010.
olga2
Lene Brudal – Fungerende seksjonsleder forvaltningsrevisjon og personvernombud
69 30 76 99
lenbru@fredrikstad.kommune.no
Lene er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, med fordypning i helserett. Hun har også grunnfag i kriminologi og har tatt videreutdanning i organisering og ledelse i helsevesenet. Masteroppgaven omhandlet vilkårene for tvungent psykisk helsevern og forholdet til menneskerettighetene. Lene hadde tre års erfaring fra offentlig saksbehandling da hun begynte hos oss i 2010. I 2014/2015 hadde Lene ett års permisjon for å arbeide hos fylkesmannen i Østfold. Der arbeidet hun blant annet med juridisk rådgivning, tilsyn, klagesaksbehandling og overprøving av tvangsvedtak. Hun har for tiden bi-verv som medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Lene har gjennomført prosjekter innen de fleste kommunale områder. Hun har også gjennomført granskninger i våre eierkommuner.
 lene2
Bjørnar Bakker Eriksen – Forvaltningsrevisor
69 30 76 96
bjoeri@fredrikstad.kommune.no
Bjørnar er utdannet sosiolog fra NTNU, med spesialisering innen kultur- og organisasjonssosiologi. Masteroppgaven omhandlet arbeidsplassens betydning for etniske minoriteters sosiale integrering. Bjørnar har tidligere jobbet med utvikling av kommunale rutiner innen forebygging og tidlig intervensjon på rusfeltet. Han ble ansatt hos oss i 2012, og har for tiden bi-verv som sensor for Høyskolen i Østfold. Bjørnar har gjennomført prosjekter innenfor de fleste kommunale områder.
Bjrnar2
Catrine Spro – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Moss
69 30 76 89
catwer@fredrikstad.kommune.no
Catrine Spro Wernersen er utdannet revisor. Hun har 16 års erfaring fra Riksrevisjonen, der hun var ansatt som seniorrådgiver. Catrine har vært ansatt i ØKR siden september 2013, og hun jobber i seksjon for regnskapsrevisjon.
catrine-spro-wernersen
Constance Hauser – forvaltningsrevisor
69 30 76 83
conhau@fredrikstad.kommune.no
Constance har en bachelor i samfunn, språk og kultur, samt grunnfag i journalistikk. Hun har tidligere arbeidet som saksbehandler i NAV og la bak seg fem års erfaring med kontrollarbeid i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) da hun begynte hos oss i 2014. Constance har arbeidet med prosjekter innenfor flere kommunale områder, og har også bistått i granskninger i våre eierkommuner.
constance
Anita Marie Torp – Kommuneansvarlig for Fredrikstad
69 30 76 82
anitor@fredrikstad.kommune.no
Anita Marie Torp har en Bachelorgrad innen revisjon. Hun har 11 års erfaring fra Bastø Fosen AS, blant annet som cafèleder. Anita ble ansatt i ØKR i 2015, og har i 2019 fullført årsstudium i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.
anita-marie-torp
Martin Andreas Heiestad – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Hvaler

69 30 76 92
maahei@fredrikstad.kommune.no
Martin Andreas Heiestad har en Bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Østfold. Han har 11 års erfaring som teamleder ved Nortura Hærland AS. Martin ble ansatt i ØKR høsten 2016.

martin-andreas-heiestad
 Ida Charlotte Stedjeberg – Forvaltningsrevisor

 69 30 77 29
idaste@fredrikstad.kommune.no
Ida Charlotte Stedjeberg tiltrådte som forvaltningsrevisor 1. mars 2017. Hun kommer fra stilling som advokatfullmektig hos Fru Justitia, hvor hun blant annet har arbeidet med barnevern, erstatning og avtalerett. Ida er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med fordypning i individuell arbeidsrett, helserett og autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren.

Ida Charlotte Stedjeberg
Unn Elisabeth West – Forvaltningsrevisor

 69 30 75 58
unnwes@fredrikstad.kommune.no

Unn er utdannet siviløkonom med oppgave i Strategiske allianser og hun er utdannet elektroingeniør med etterutdanning i Energiøkonomisering i bygninger. Hun har masterprogram i Internal Auditing; Governance – Risk Management – Internal Control, utdanning i Management Competence at Board Level og prosjektadministrasjon fra BI. Hun har også utdanning i arbeidsrett, kvalitetsrevisjon og veiledning. Unn har 22 års erfaring fra Fylkesmannen i Østfold med blant annet gjennomføring og utvikling av tilsyn på barnehage- og utdanningsområdet, tverrfaglig arbeid og arbeidet med virksomhets- og risikostyring, samt ledelse. Hun har i flere år deltatt i utviklingen av de felles nasjonale tilsynene i regi av Utdanningsdirektoratet og utarbeidingen av Veileder om kravet til skoleeiers forsvarlige system, kommunens system for å sikre etterlevelse av regelverket på opplæringsområdet.

 bilder til hjemmeside