Ansatte i Østfold kommunerevisjon IKS

Jolanta Betker – Konstituert daglig leder / Seksjonsleder regnskapsrevisjon
69 30 76 86
jolb@fredrikstad.kommune.no
Jolanta Betker er registrert revisor, og har en master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. Jolanta har 15 års erfaring som økonomimedarbeider, og 5 år som autorisert regnskapsfører i private selskaper. Hun har jobbet tre år som regnskapssjef i kommunal sektor, og har bred erfaring fra de fleste kommunale tjenesteområder. Hun startet som regnskapsrevisor i Østfold kommunerevisjon i 2008, og har en sentral rolle i planlegging, utførelse og revisjon av regnskapene. Jolanta er seksjonsleder, og oppdragsansvarlig revisor, for regnskapsrevisjon.
 jolanta2
Liv Marit Spydevold – Sekretær
69 30 77 00
limk@fredrikstad.kommune.no
Liv Marit Spydevold har 3-årig utdannelse innen handels- og kontorfaget. Hun har også etterutdanning innen personaladministrasjon og bedriftsøkonomi. Liv Marit har jobbet med skatt og regnskap i kommunal sektor i 8 år, og har 17 års erfaring fra kommunerevisjon.
 liv marit2
Jostein Ek – Kommuneansvarlig for Sarpsborg
69 30 77 01
jostek@fredrikstad.kommune.no
Jostein Ek har fem års høyere utdanning fra Handelshøyskolen BI. Han har en Bachelor-grad innen økonomi og administrasjon, samt gjennomført Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR). Fra høsten 2014 er han godkjent statsautorisert revisor. Jostein har to års erfaring fra revisjon i privat sektor og ble ansatt i ØKR i 2010, hvor revisjon av kommuneregnskap har vært hans hovedoppgave.
 jostein2
Madeleine Strandin – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Råde
69 30 76 95
mast@fredrikstad.kommune.no
Madeleine Strandin er utdannet siviløkonom og har jobbet med kommunal revisjon i ØKR siden 1997. Hun har tidligere erfaring fra privat næringsliv. Madeleine har jobbet med både forvaltnings- og regnskapsrevisjon og har erfaring med de fleste av våre oppdragsgivere.
madeleine2
Olga Bronzova – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Rygge
69 30 76 93
olgbro@fredrikstad.kommune.no
Olga Bronzova har en Bachelorgrad innen revisjon og utfører diverse oppgaver innen regnskapsrevisjon for flere av våre oppdragsgivere. Hun har også en Mastergrad som bygningsingeniør. Olga ble ansatt i ØKR i 2010.
olga2
Lene Brudal – Fungerende seksjonsleder forvaltningsrevisjon og personvernombud
69 30 76 99
lenbru@fredrikstad.kommune.no
Lene er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, med fordypning i helserett. Hun har også grunnfag i kriminologi og har tatt videreutdanning i organisering og ledelse i helsevesenet. Masteroppgaven omhandlet vilkårene for tvungent psykisk helsevern og forholdet til menneskerettighetene. Lene hadde tre års erfaring fra offentlig saksbehandling da hun begynte hos oss i 2010. I 2014/2015 hadde Lene ett års permisjon for å arbeide hos fylkesmannen i Østfold. Der arbeidet hun blant annet med juridisk rådgivning, tilsyn, klagesaksbehandling og overprøving av tvangsvedtak. Hun har for tiden bi-verv som medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Lene har gjennomført prosjekter innen de fleste kommunale områder. Hun har også gjennomført granskninger i våre eierkommuner.
 lene2
Bjørnar Bakker Eriksen – Forvaltningsrevisor
69 30 76 96
bjoeri@fredrikstad.kommune.no
Bjørnar er utdannet sosiolog fra NTNU, med spesialisering innen kultur- og organisasjonssosiologi. Masteroppgaven omhandlet arbeidsplassens betydning for etniske minoriteters sosiale integrering. Bjørnar har tidligere jobbet med utvikling av kommunale rutiner innen forebygging og tidlig intervensjon på rusfeltet. Han ble ansatt hos oss i 2012, og har for tiden bi-verv som sensor for Høyskolen i Østfold. Bjørnar har gjennomført prosjekter innenfor de fleste kommunale områder.
Bjrnar2
Catrine Spro – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Moss
69 30 76 89
catwer@fredrikstad.kommune.no
Catrine Spro Wernersen er utdannet revisor. Hun har 16 års erfaring fra Riksrevisjonen, der hun var ansatt som seniorrådgiver. Catrine har vært ansatt i ØKR siden september 2013, og hun jobber i seksjon for regnskapsrevisjon.
catrine-spro-wernersen
Anita Marie Torp – Kommuneansvarlig for Fredrikstad
69 30 76 82
anitor@fredrikstad.kommune.no
Anita Marie Torp har en Bachelorgrad innen revisjon. Hun har 11 års erfaring fra Bastø Fosen AS, blant annet som cafèleder. Anita ble ansatt i ØKR i 2015, og har i 2019 fullført årsstudium i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.
anita-marie-torp
Martin Andreas Heiestad – Regnskapsrevisor – Kommuneansvarlig for Hvaler

69 30 76 92
maahei@fredrikstad.kommune.no
Martin Andreas Heiestad har en Bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Østfold. Han har 11 års erfaring som teamleder ved Nortura Hærland AS. Martin ble ansatt i ØKR høsten 2016.

martin-andreas-heiestad
Unn Elisabeth West – Forvaltningsrevisor

 69 30 75 58
unnwes@fredrikstad.kommune.no

Unn er utdannet siviløkonom med oppgave i Strategiske allianser og hun er utdannet elektroingeniør med etterutdanning i Energiøkonomisering i bygninger. Hun har masterprogram i Internal Auditing; Governance – Risk Management – Internal Control, utdanning i Management Competence at Board Level og prosjektadministrasjon fra BI. Hun har også utdanning i arbeidsrett, kvalitetsrevisjon og veiledning. Unn har 22 års erfaring fra Fylkesmannen i Østfold med blant annet gjennomføring og utvikling av tilsyn på barnehage- og utdanningsområdet, tverrfaglig arbeid og arbeidet med virksomhets- og risikostyring, samt ledelse. Hun har i flere år deltatt i utviklingen av de felles nasjonale tilsynene i regi av Utdanningsdirektoratet og utarbeidingen av Veileder om kravet til skoleeiers forsvarlige system, kommunens system for å sikre etterlevelse av regelverket på opplæringsområdet.

 bilder til hjemmeside