Finansforvaltning

finace2

Kommunal sektors finansforvaltning er hjemmlet i kommunelovens § 52 samt forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (finansforskriften). Det fremkommer at kommuner skal:

  • utarbeide finansreglement
  • forvalte midlene  slik at tifredsstillende avkastning kan oppnås
  • ikke ta vesentlig finansiell risiko i forvaltningen
  • ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall

Kommuner vil alltid måtte forholde seg til finansmarked enten direkte eller indirekte gjennom ulike aktiviteter som betalingsformidling, låneopptak og gjeldsforvaltning, finansinvesteringer samt finansforvaltning. En viktig del av kommunens finansforvaltning er forvaltning av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Lov og forskrift som regulerer kommunens finansforvaltning:

dotKommunelovens § 52

dotForskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning