Forvaltningsrevisjon

tthompage_imagesForvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Under revisjonen kan det for eksempel fokuseres på om:

  • forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med politiske vedtak og forutsetninger, og om ressursbruken er effektiv med hensyn til de mål som er satt.
  • regelverket innenfor nærmere angitte områder etterleves.
  • forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.

Forvaltningsrevisjon gjennomføres i tråd med RSK 001 ”Standard for forvaltningsrevisjon” utarbeidet av Norges Kommunerevisorforbund. Østfold kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon for alle  sine eierkommuner. Vi har en egen seksjon sammensatt av økonomisk, samfunnsfaglig og juridisk kompetanse som utfører all forvaltningsrevisjon.