Kontrollutvalgets funksjon

chairsKontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierinteresser.

Les mer om hvem som er medlemmer av kontrollutvalgene.