Oversikt kommunale standarder

Endelig standard

I henhold til kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap § 7 skal regnskapet føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. En endelig standard (KRS) utgis først etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard, og eventuelt formidle disse erfaringene til foreningen. En endelig KRS er like bindende som lov eller forskrift og skal derfor følges. Et brudd mot en KRS vil innebære at regnskapet ikke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Avhengig av hvor vesentlig bruddet mot en kommunal regnskapsstandard er for regnskapet, vil revisor kunne ta forbehold om en post, eller anbefale at regnskapet ikke fastsettes.

pdf_iconKlassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld

pdf_iconAnskaffelsesekost og opptakskost for balanseposter

pdf_iconEndring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil

Foreløpige standard

En foreløpig standard (F) utarbeides etter at mottatte høringskommentarer til høringsutkastet er vurdert. Foreløpig standard (F) er andre trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. I en foreløpig standard ligger det en sterk anbefaling. Foreningen legger til grunn at dette “bør” må leses som “skal”. Foreningen mener brukeren faglig må begrunne hvorfor den eventuelt avviker fra en foreløpig standard. Dersom avviket fra standarden er vesentlig for regnskapet, vil et brudd med denne kunne vurderes som at god kommunal regnskapsskikk ikke følges fra regnskapsavleggerens side. Den foreløpige standarden tas opp til revurdering etter en periode med erfaringer i praksis. Revurderingen vil ikke bli foretatt før etter minimum ett årsregnskap.

pdf_iconLån – Opptak, avdrag og refiansiering

pdf_iconAvgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

pdf_iconNoter og årsberetning

pdf_iconUsikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

pdf_iconLeieavtaler

pdf_iconNedskriving av anleggsmidler

pdf_iconKommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger

Høringsutkast

Forslag til standarder utarbeides etter initiativ fra styret. Utredningslederen, fagkomiteen og eventuelt arbeidsgrupper eller andre, står for selve utredningene. Et høringsutkast sendes på høring med minst 3 måneders høringsfrist, til høringsinstanser i og utenfor kommunesektoren. Et høringsutkast (HU) er første trinn på veien til en endelig kommunal regnskapsstandard. Et høringsutkast kan følges, men kan ikke anses som bindende tilsvarende en foreløpig standard (F) eller endelig standard (KRS). Et brudd på et høringsutkast, vil i de fleste tilfeller neppe bli ansett som brudd på god kommunal regnskapsskikk. I mange tilfeller vil likevel et høringsutkast være en videreføring av en utbredt god praksis, som likevel følges. Det er for tiden ingen aktuelle høringsutkast.

Notater

Foreningen vil kunne utgi notater. Slike notater vil normalt være et ledd i en utvikling eller en fortolkning til en kommunal regnskapsstandard. Et notat vil peke på problemstillinger, trekke fram argumenter for og mot, angi mulige konklusjoner og angi hvilke områder som eventuelt må avklares. Notater blir offentliggjort på samme måte som høringsutkast og foreløpige standarder og er tilgjengelig på hjemmesiden til foreningen for GKRS.

Standardene er hentet fra GKRS – foreningen for GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK. Foreningen har som hovedoppgave å utarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold til økonomireglene i kommuneloven, samt å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder.