Regnskapsrevisjon

hvaler2Revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet (15.06.2004)

Våre revisorer har god faglig kompetanse og mange års erfaring i å utføre revisjon av de ulike typer regnskap som er knyttet til kommunal virksomhet. Vi utfører løpende revisjon, revisjon av årsregnskap og attestasjonsoppgaver for:

  • Kommuner
  • Kommunale og interkommunale foretak
  • Særregnskap
  • Stiftelser
  • Legater
  • Overformynderi og regnskap fra hjelpeverger
  • Kirkelig fellesråd
  • Menighetsråd
  • Pasientregnskap

Østfold kommunerevisjon IKS har også lang erfaring i å vurdere risiko knyttet til både økonomisk registrering, administrative rutiner og bruk av IT. Flere av våre revisorer har spesialisert seg på vurdering av intern kontroll og er godkjent som diplomerte internrevisorer.