Selskapskontroll

salskapFlere kommuner har samfunnsmessige, økonomiske og eiermessige interesser i virksomheter som er organisert utenfor de ordinære forvaltningsorganene, eksempelvis i form av aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Selskapskontroll er et instrument som skal sikre at også disse selskapene underlegges demokratisk innsyn og kontroll. Selskapskontrollen består i hovedsak av eierskapskontroll, og har som mål å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets forutsetninger.